Fremad

Ønsker DU (og din virksomhed) “at skille sig ud”? Så ryk fremad! Den bedste måde findes i en sammensætning af få, men væsentlige fokusområder. Herunder et bud på en sådan pakke:

Den digitale revolution:

Bliv klar til dette. Begynd NU. Lige nu går det stærkt. Mange brancher trues lige nu på forretningsgrundlaget. Gammeldags udbydere/distributører, mellemled, pakke- og ompakningsaktører etc. bliver ”spist”. Tjen selv dine penge. Udnyt dette. Der er en kæmpe omstilling i gang. Fremad.

Den nye tidsalder:

Tag selv hånd om tingene. Afkort afstanden i enhver henseende. Den globale markedsplads er åbnet. Få dine faste omkostninger reduceret og forlang delemarginaler af dine leverandører (hvis du altså ikke SELV kan gå direkte). Fremad.

Lynkommunikation:

Sørg for at give dine medarbejdere (kollegaer) hurtigere feedback end nogensinde før. Jo hurtigere DU kommer videre desto flere muligheder og chancer for at tjene flere penge. Fremad.

Dynamiske arbejdsprocesser:

Effektiviser alle arbejdsprocesser. Fjern “fedtet”. Fjern alt, som ikke bidrager. Vær selvkritisk. Fremad.

Smartdrift:

Sørg for at være ekstrem likvid. Brug midlerne på det værdibærende og gå ALTID efter de hurtige penge (altså på en intelligent måde). Eks.: Gå til bunds i, om et område egner sig bedst til leasing, in- eller outsourcing etc. Arbejd med “flydende” likviditet. Sørg ALTID for at have råd til det vigtigste. Fremad.

Ressource-bevidsthed:

Brug de bedste til det vigtigste. Lad de bedste folk udfolde sig. Tid er jo også en dyrebar ressource – jo hurtigere udvikling desto hurtigere afvikling. Fremad.

Målbarhed (Business Intelligence):

Arbejd med de rette værktøjer. Kun ad den vej kan medarbejderne træffe de rigtige beslutninger. Arbejd med få, men vigtige data. Gør det svære “let”.

Fremover bliver verden mere og mere 24/7. Oveni dette (“en verden, der aldrig sover”) vil priserne falde. Man vil i hvert fald til enhver tid kunne finde åbne alternativpriser. Fremad.

 

Får du brug for hjælp, findes der rådgivning på det beskrevne.

 

Forward

By: Jens Soerensen. Strategic Consultant

Do YOU (and your company) want to be different? Then move forward! The best way to do it you will find in a composition of few, but essential focus areas. Below you will find my suggestion to such a package:

The Digital Revolution:

Be ready for that. Start NOW. Right now, it is moving fast. Right now, many trades are threatened on their business infrastructure. Old-fashioned providers/distributors, intermediaries, packet- and repacking handlers etc. are being “eaten”. Earn your own money. Utilize this. A giant reorganization is going on. Forward.

The New Era:

Take care of the matters yourself. Shorten the distance everywhere. The global market is opened.  Reduce your fixed costs and insist on sharing the margins from your suppliers (that is if you are not able YOURSELF to go directly). Forward.

Quick Communication:

Make sure that you give your employees (colleagues) faster feedback than ever before. The faster YOU move forward the more possibilities and chances to earn more money. Forward.

Dynamic Working Processes:

Make all working processes more effective. Remove ”the unnecessary things”. Remove everything that is not contributing. Be self-critical. Forward.

Smart Running:

Make sure that you are extremely solvent. Use the money on value leading things and ALWAYS go for fast money (that is in an intelligent way). For instance: Find out if it is better to use leasing, in- or outsourcing etc. Work with liquid capital. ALWAYS make sure to have money for the most important things. Forward.

Resource Awareness:

Use the best people to the most important. Let the best people expand on themselves. Time is also an expensive resource – the faster development the faster performance. Forward.

Measurability (Business Intelligence):

Work with the right tools. Only thus, the employees are able to make the right decisions. Work with few, but important data. Make the difficult “easy”. Forward.

From now on, the world will be more and more 24/7. Further to this (“a world that never sleeps”) the prices will fall. At any time, you will be able to find open alternative prices. Forward.

If you should need help, you can get consultancy on the above.

Ledelses positonering

For at kunne blive en god leder skal man først ”lære sig selv at kende”. Det kræver en stor portion ærlighed. Er man ikke det  over for sig selv, overlever man i længden ikke som leder.

En leder positioneres af sig selv og sine omgivelser. Ofte ser man noget forskelligt, men på de væsentligste parametre skal man helst være tæt på hinanden. Her spiller troværdighed også en stor rolle. Alle skal udleve deres værdier. Det handler om ”give and take”. Kan man smelte alt det bedste sammen, opstår maksimal situationen, og helheden kan sejre.

Lad os se på ledelsestrin/typer. Til sådanne ”grupperinger” er der et hav af holdninger. Mine ledelses-trin/typer er ret simple:

Niveau-1: Her placeres den leder, som ”bare” er leder på grund af titlen. Jeg kalder en sådan leder for ”det døde visitkort”. Lederen, som ingen ser og mærker!

Niveau-2: Her placeres den leder, som har gode forhold til sine omgivelser. Her er det hele ”blidt og rart”. Tingene udvikler sig ”bare” i takt med, at tingene sker.

Niveau-3: Her placeres den leder, som er yderst produktiv/skabende. Det er den type leder, som er målrettet og vil fremad.

Niveau-4: Her placeres den leder, som er særdeles aktiv og i stand til at få de fleste med sig. ”Motivations-skiltet” findes – og blinker – overalt. Et dynamisk miljø. Her går folket med, og loyalitet betvivles ikke.

Niveau-5: Her placeres den leder, som er knivskarp og anderledes. Her kvæles de almene standarder. Denne type er særdeles synlig og altid i ”frontline”. En leder, der på en og samme tid får tingene gjort, og får folket 100% med. Denne leder formår også at udvikle alt og alle. Her sker der noget. Her vælter det ud med nye metoder og metodikker. Her overraskes man  gang på gang positivt. Lederen her er en ren vinder, og hvem følger ikke gerne en vinder.

Uanset hvilke typer vi møder støder på, underlægges, etc., er der nogle grund ting som bør ”hvile” på enhver:

·        At man er i stand til at give plads til andre (herunder god opførsel)

·        At man er etisk i enhver henseende (fair behandling)

·        At man er modtagelig (også når det er vanskeligt)

·        At man er lyttende (selv når det ikke er så vigtigt, lig med at kunne give plads)

·        At man er fleksibel (at kunne se tingene fra alle vinkler)

Der er også nogle ”trin” på ovennævnte. Selve ”situationen” kan godt kræve, at man griber tingene lidt anderledes an, men det er jo også her, den dygtige leder er i stand til at positionere sig rigtigt samt blive forstået rigtigt.

Jeg håber du kan finde dig selv (og/eller din leder) i alt dette. Hvis ikke, er der noget helt galt. Dette er ikke alene-løsningen på ledelses positionering, men det er en invitation til at kunne grave endnu dybere – du bliver kun klogere af det. Husk: Det er ikke lederens position, som gør lederen til en god leder det er derimod persons evne til positionering.

  

  • Mindset Jens Sørensen

    "I want to make a difference"

    I belive in: My inner outline - My attitude - My will

    I go for it. I do it: I investigate - I negotiate - I accelerate

    I reach my goals: I set Targets - I keep Focus - I Implement